Muuttoliike mediassa

Muuttoliike mediassa -oppimateriaali käsittelee median tapaa käsitellä siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyviä teemoja kuva- ja mediaanalyysin keinoin.

Oppimateriaali on suunniteltu vastaamaan lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitetta syventää opiskelijoiden tietoutta ihmisoikeuksista ja demokraattisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista.

Materiaali koostuu tehtävistä, jotka on suunnattu erityisesti tukemaan elämänkatsomustiedon (ET1, ET3), yhteiskuntaopin (YH1) ja äidinkielen (AI4) kurssien sisältöjä ja tavoitteita.

Sisältökokonaisuuden tavoite:
• antaa valmiuksia tunnistaa median tapoja käsitellä siirtolaisuutta
• syventää opiskelijan kriittistä medialukutaitoa

Tehtävät soveltuvat erityisesti seuraaviin oppiaineisiin ja kursseihin:
• Äidinkieli (AI4)
• Yhteiskuntaoppi (YH1)

Tehtävät:

1) Aiheeseen johdattaminen kuvien kautta
Muuttoliike mediassa from Ihmisia muuttoliikkeessa

Materiaali: UNHCR:n kuvat siirtolaisista.

Jaa opiskelijat neljän hengen ryhmiin. Katsokaa siirtolaisuutta käsittelevät kuvat.

Pohtikaa ryhmissä ja koko luokan kesken materiaalia:

• Miten kuvien henkilöt on esitetty?
• Mitä kuvat kertovat siirtolaisuudesta?
• Missä kuvissa siirtolainen näyttäytyy uhkana? Entä uhrina?
• Miten paljon kuvat vaikuttavat siihen, mitä opiskelijat ajattelevat siirtolaisista?

2) Analysoi siirtolaisista kertovia mediatekstejä

Materiaali: Artikkelit, jotka käsittelevät siirtolaisuutta eri näkökulmista (Liite 7) ja kysymykset keskustelun purkamiseksi (liite 8). Opettajalle taustatietoa median tavasta käsitellä siirtolaisuutta (Liite 9).

Työskennellään kolmen hengen ryhmissä. Jokaiselle ryhmälle jaetaan kolme liitteessä 7 olevaa siirtolaisuutta käsittelevää artikkelia. Kukin ryhmäläinen lukee artikkeleista yhden. Sen jälkeen ryhmäläiset jakavat toisille ryhmäläisille lukemaansa pohtien yhdessä seuraavia kysymyksiä:

• Miten siirtolaiset esitetään jutuissa? Esitetäänkö heidät uhreina, uhkana vai jonakin muuna?
• Kenen ääni artikkeleissa kuuluu? Keitä jutuissa on haastateltu ja keitä käytetty lähteinä?
• Minkälaista siirtolaisuuteen liittyvää termistöä jutuissa käytetään? Puhutaanko siirtolaisista ”tulvana”, ”virtana” vai jonain muuna?

Ryhmille annetaan mahdollisuus esitellä keskustelujensa tuloksia yhteisesti. Lopuksi voitte pohtia yhdessä median tapaa esittää siirtolaiset liitteen 8 kysymysten pohjalta.

Loppukeskustelun avuksi:

• Miten siirtolaiset näkyvät jokapäiväisessä uutisoinnissa?
• Minkälaisten uutisten yhteydessä käsitellään siirtolaisuutta?
• Pitäisikö siirtolaisista kertovaan uutisointiin suhtautua kriittisesti? Miksi?
• Käsitelläänkö Suomessa siirtolaisia tarpeeksi monista eri näkökulmista? Mitä näkökulmia mediakeskustelussa esimerkiksi esitetään?

Anna palautetta oppimateriaalista palaute at pakolaisneuvonta.fi

Kuvat: UNHCR